Privacyverklaring

Privacyverklaring

Verantwoordelijk in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming

Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH (OTM)
Lange Straße 3
D-26122 Oldenburg
Tel.: +49(0) 441/ 361613-40
Fax: +49(0 ) 441 / 361613 - 55

E-mail: info@oldenburg-tourist.de

Internet: www.oldenburg-tourismus.de

Directie: Silke Fennemann
Gevestigd in: Oldenburg

Contactpersoon voor de gegevensbescherming

Iris Welzel
Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH 
Lange Straße 3
D-26122 Oldenburg
Tel.: +49 (0) 441 361613-20
E-mail: i.welzel@oldenburg-tourist.de

Bureau voor gegevensbescherming

procedo Unternehmensberatung GmbH
Ammerländer Heerstraße 364
26129 Oldenburg
Telefon: +49 441 7792930
Telefax: +49 441 7792931
E-Mail: info@procedo-gmbh.de
Internet: www.procedo-gmbh.de

Het doet ons genoegen te zien dat u belangstelling hebt voor onze website en ons bedrijf.

Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. Uw gegevens worden beschermd volgens de wettelijke voorschriften en daarmee stemt onze praktijk voor privacybescherming overeen met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de Duitse federale wetgeving. Hierna vindt u informatie over hoe wij persoonsgegevens verwerken en over de rechten die u heeft.

I. Gegevensverwerking in het algemeen

1. Omvang en doeleinden van de verwerking

Principieel verwerkt de verantwoordelijke persoon alleen dan persoonsgegevens als dit nodig is om functionaliteiten op onze website beschikbaar te stellen en diensten te kunnen verlenen. De verwerking vindt plaats voor zover de gebruiker ermee instemt of voor zover wettelijke voorschriften de verwerking toestaan.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Als de verantwoordelijke persoon toestemming heeft voor de verwerking, is art. 6 lid 1 sub a AVG de rechtsgrondslag. Verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, waarbij u een van de contractpartijen bent, hebben art. 6 lid 1 sub b AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die worden uitgevoerd op wens van de betrokkene. De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens die nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen van de verantwoordelijke persoon is art. 6 lid 1 sub c AVG. Art. 6 lid 1 sub d AVG vormt de rechtsgrondslag voor het geval dat de verwerking van persoonsgegevens nodig is vanwege essentiële belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon. Art. 6 lid 1 sub AVG vormt de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens als dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van de onderneming van de verantwoordelijke of een derde en deze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens nodig maken.

3. Wissen en opslaan

De verantwoordelijke wist of blokkeert persoonsgegevens als het doel van de opslag niet langer van toepassing is. De gegevens kunnen ook worden gewist als dit nodig is op grond van wet- of regelgeving. Met name op grond van het handelsrecht en het belastingrecht kunnen er bewaarplichten van zes jaar, respectievelijk tien jaar bestaan. Persoonsgegevens kunnen ook worden gewist of geblokkeerd als de bewaartermijnen die zijn vastgelegd in wetten of voorschriften eindigen en de gegevens niet meer nodig zijn voor het sluiten, vervullen of beëindigen van de overeenkomst. Het is ook mogelijk gegevens op te slaan om bewijsmiddelen te bewaren in verband met voorschriften omtrent verjaring. De gebruikelijke termijn voor verjaring is drie jaar, maar termijnen voor verjaring kunnen ook 30 jaar zijn.

II. Ter beschikkingstelling van website en logbestanden

1. Omvang van de verwerking

Als onderdeel van een verwerking in opdracht van de verantwoordelijke leveren derden diensten voor de hosting en weergave van de website. Deze dienstverleners verwerken op hun servers alle gegevens, die worden verzameld tijdens het gebruik van de website of van formulieren die daartoe voorzien zijn in de webwinkel en als hierna worden beschreven. De dienstverleners zijn gevestigd in een land binnen de Europese Unie of binnen de Europese Economische Ruimte. Een verwerking op andere servers vindt alleen plaats in het hier nader verklaarde kader.

Iedere toegang tot de website van de verantwoordelijke en iedere toegang tot een bestand op de website wordt automatisch geprotocolleerd. Dit geldt, bijvoorbeeld, voor de datum en tijdstip van de toegang, webbrowser, als ook voor versie, besturingssysteem, namen van de gezochte bestanden en de hoeveelheid data die wordt overgedragen, de internetpagina van waaraf de gebruiker toegang krijgt tot de website van de verantwoordelijke en de websites die de gebruiker oproept via de website van de verantwoordelijke, de internetprovider van de gebruiker en zijn IP-adres.

Deze gegevens kunnen tijdelijk worden opgeslagen in de logbestanden van het systeem van de verantwoordelijke. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen, met name andere persoonsgegevens van de gebruiker.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Artikel 6 lid 1 sub e AVG is de rechtsgrondslag voor de tijdelijke opslag van deze gegevens en logbestanden

3. Doel

De voorlopige opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de computer van de gebruiker toegang te bieden tot de website. Hiertoe moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven. De opslag in logbestanden vindt plaats om het functioneren van de website te garanderen. Bovendien dienen de gegevens om de website te optimaliseren en de veiligheid van de IT-systemen van de verantwoordelijke te verzekeren.

De bovenstaande doelen vormen ook een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking volgens art. 6 lid 1 sub f AVG.

4. Wissen en opslaan

De gegevens worden gewist zodra zij niet meer nodig zijn voor de bovenstaande doelen. Het verzamelen van gegevens om toegang te krijgen tot de website duurt niet langer dan een sessie en het verzamelen van gegevens in logbestanden eindigt uiterlijk na zeven dagen, tenzij deze bewaard dienen te worden als bewijsmiddelen.

III. Cookies, algemeen

1.  Omvang van de verwerking

Voor de website van de verantwoordelijke wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand of een andere vorm van opslagtechnologie die in de browser, of via de browser op de computer van de bezoeker wordt opgeslagen. Op de internetpagina’s van de verantwoordelijke kunnen twee soorten cookies in gebruik zijn. Enerzijds de zogenaamde sessiecookies die worden gewist als de browser wordt gesloten. Anderzijds blijvende cookies (de zogenaamde permanente cookies) die voor een langere periode op de computer van de betrokkene kunnen blijven staan. Met dit bestand kan de webserver op de computer van de gebruiker bepaalde informatie of voorkeursinstellingen opslaan die bij een volgend bezoek automatisch weer worden geactiveerd. Daardoor kan een server de gebruiker herkennen zonder dat deze steeds weer zijn gebruikersnaam en wachtwoord moet invoeren.

De verantwoordelijke kan ook gebruik maken van cookies die nodig zijn om de website te tonen of bepaalde tijdstippen/inhoud weer te geven. Op de website wordt ook gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technologieën die noodzakelijk zijn voor het gebruik van bepaalde functionaliteiten (bijvoorbeeld de functie van het winkelmandje van de souvenir- en beleveniswinkel). Bovendien maakt de verantwoordelijke gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën voor de webanalyse en voor reclame- en marketingdoeleinden. Met behulp van de verzamelde informatie kunnen gebruikspatronen en structuren bij de bezoeken aan de website worden geanalyseerd. De verantwoordelijke kan, bijvoorbeeld, uw bezoek aan de website steeds verder optimaliseren door een verbetering van de inhoud of een verbeterde persoonlijke afstemming om het gebruik gemakkelijker te maken. Bovendien maakt de verantwoordelijke gebruik van cookies en technologieën  om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld om te kunnen aantonen dat er is voldaan aan instemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Als er daarnaast nog gebruik wordt gemaakt van technologieën die niet afzonderlijk in deze privacyverklaring zijn vermeld, vindt u informatie hierover via het icoontje links beneden dat te vinden is op iedere internetpagina van de verantwoordelijke.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Art. 6 lid 1 sub c AVG is de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door gebruik te maken van cookies om te voldoen aan wettelijke verplichtingen met betrekking tot  instemming op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming, voor zover de verantwoordelijke geen actieve instemming vraagt voor het gebruik van bepaalde cookies. In dit laatste geval is artikel 6, lid 1, sub a AVG de rechtsgrondslag.

3. Doel

Het doel van het gebruik van noodzakelijke cookies is om de website en bepaalde onderliggende pagina's/inhoud weer te geven. Het doel is ook het bezoek aan de website van de verantwoordelijke aangenamer te maken en bepaalde functionaliteiten (bijvoorbeeld het systeem van het winkelmandje) beschikbaar te maken. Op grond van de informatie die verkregen is door het gebruik van cookies kan de verantwoordelijke de website ook steeds verder optimaliseren door een verbetering van de inhoud of de persoonlijke afstemming en het gebruik ervan vereenvoudigen. Daarnaast zijn er de statistische doeleinden, zoals webanalyse en reclame- en marketingdoeleinden en de vervulling van wettelijke verplichtingen en het bewijs dat hieraan is voldaan.

De verantwoordelijke vraagt de gebruiker uitdrukkelijk om instemming voor het gebruik van functionele cookies en marketing cookies. Voor cookies/technologieën waarvoor geen toestemming is gegeven in de zin van art. 6 lid 1 sub a AVG, zijn de bovengenoemde doelen het gerechtvaardigde en overwegende belang van de verantwoordelijke de grondslag voor de verwerking in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG.

4.  Opslag, mogelijkheden voor bezwaar of verwijdering

Met de huidige browsers is het mogelijk de omgang met cookies te regelen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. De gebruikers kunnen in de instellingen voor beveiliging niet alleen de details van cookies inzien, zoals duur van de opslag, maar ook tijdelijke cookies (sessiecookies) en permanente cookies (persistent cookies) afzonderlijk accepteren of afwijzen. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over de plaatsing van cookies en steeds zelf kunt beslissen of u de cookies alleen in bepaalde gevallen accepteert of in het algemeen afwijst. Iedere browser verschilt voor wat betreft de wijze waarop de cookie-instellingen worden beheerd. Dit beheer wordt beschreven in het hulpmenu van iedere browser. Hier vindt u ook uitleg over hoe u de cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze informatie voor de verschillende browsers vindt u via de volgende links:

Internet Explorer
https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Safari
https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14

Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en

Firefox
https://support.mozilla.org/de/kb/verbesserter-schutz-aktivitatenverfolgung-desktop?redirectlocale=de&redirectslug=cookies-erlauben-und-ablehnen

Opera
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

Voor zover u hebt ingestemd met het gebruik van deze cookies/technologieën, kunt u deze instemming te allen tijde herroepen. U kunt ook op de interface in de benedenhoek van de webpagina klikken.

Als u de cookies uitschakelt, kunt u mogelijkerwijze geen gebruik maken van alle gebruiksmogelijkheden die de website van de verantwoordelijke te bieden heeft en het is mogelijk dat een aantal pagina’s niet verschijnen.

IV. ConsentManager voor het beheer van instemming bij cookies

1. Omvang van de verwerking

De verantwoordelijke maakt gebruik van ConsentManager om u te informeren over technologieën, met name cookies, waarvan hij op de website gebruik maakt, om de noodzakelijke instemmingen voor de verwerking van persoonsgegevens te verkrijgen, te documenteren en u in staat te stellen de instemmingen te beheren. Als u een cookie-verklaring achterlaat op de website van de verantwoordelijke, bewaart ConsentManager uw IP-adres, datum en tijdstip waarop de verklaring wordt afgegeven, de browsergegevens, taal, URL en instemming. Bovendien wordt er een cookie geplaatst informatie over de instemming. De exploitant van ConsentManager is consentmanager AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Zweden.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Art. 6 lid 1 sub c AVG is de rechtsgrondslag voor de voorgaande gegevensverwerking, omdat om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen van de verantwoordelijke volgens art. 7 lid 1 AVG uw instemming met de verwerking van persoonsgegevens nodig is. De instemming moet ook aangetoond kunnen worden.

3. Doel

De verwerking van persoonsgegevens met behulp van ConsentManager heeft tot doel u in staat te stellen cookies te beheren tijdens het gebruik van de website, u hiervoor om instemming te vragen en deze te documenteren.

4. Wissen en opslaan

Uw gegevens worden na 365 dagen gewist, voor zover u niet uitdrukkelijk instemt met een verder gebruik van uw gegevens, of de verantwoordelijke bepaalde gebruiksmogelijkheden van de gegevens heeft voorbehouden die wettelijk toegestaan zijn en waarover u in deze verklaring wordt geïnformeerd.

V. Gebruik van cookies afkomstig van derden - technologieën voor analyse- en reclamedoeleinden - algemeen

1.  Omvang van de verwerking

De verantwoordelijke gebruikt op de website cookies/technologieën van derden, voor zover u daarmee instemt. Hiertoe en in het geval dat u hiermee instemt, wijst de verantwoordelijke erop dat uw gegevens eventueel door Google/YouTube in Amerika verwerkt kunnen worden. Er bestaat het risico dat Amerikaanse autoriteiten toegang krijgen. De Europese Commissie is van mening dat er in de Verenigde Staten geen sprake is van privacybescherming op Europees niveau.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Uw actieve instemming volgens art. 6 lid 1 sub a AVG is de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens via cookies/technologieën van derden voor analyse- en reclamedoeleinden.

3. Doel

Het doel van het bovenstaande gebruik van cookies/technologieën van derden is de analyse van de website, waarbij met gebruikmaking van pseudoniemen gebruikersprofielen worden opgesteld waarna de verantwoordelijke de website kan optimaliseren. Een ander doel zijn marketingactiviteiten en de bescherming tegen misbruik en spam, maar ook de aanbieding van gebruikersvriendelijke functionaliteiten zoals kaarten en bewegende beelden.

4. Opslag, mogelijkheden voor bezwaar of verwijdering

Als er geen reden meer bestaat voor de toepassing van bepaalde technologieën en deze niet langer worden gebruikt, zal de verantwoordelijke de verwerkte gegevens wissen. Uw toestemming kunt u te allen tijde met uitwerking voor de toekomst herroepen. Verdere informatie hierover vindt u bij punt III.4. Cookies, algemeen

5. Verdere informatie

Verdere informatie over de afzonderlijke technologieën en de grondslag voor de samenwerking van de verantwoordelijke met aanbieders vindt u hier:

a) het gebruik van diensten van Google

De verantwoordelijke maakt gebruik van cookies van derden / technologieën van Google Ireland Limited, Gordon-House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (hierna te noemen: ‘Google’). De informatie over het gebruik van de website van de verantwoordelijke, die geautomatiseerd wordt verzameld door technologieën van Google, kunnen worden doorgegeven naar servers van Google-LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Ca 94043, USA om daar te worden verwerkt en opgeslagen. De Europese Commissie is van mening dat er in de Verenigde Staten geen sprake is van privacybescherming op Europees niveau en er is dan ook geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Het gebruik van technologieën van derden door de verantwoordelijke berust op de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie Als het IP-adres van de gebruiker via de technologieën van Google wordt vastgesteld, wordt dit voor er verwerking en opslag op servers van Google plaatsvindt, ingekort met behulp van de geactiveerde IP-anonymisering. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het IP-adres pas op een server van Google ingekort. De grondslag voor de gegevensverwerking is over het algemeen een overeenkomst tussen de dienstverlener en Google volgens art. 26 AVG. Bij afwijkingen wordt in voorkomende gevallen gewezen op het volgende:

Verdere informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in de privacyverklaring van de onderneming: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Verdere bijzonderheden over de dienstverlening van Google waarvan gebruik wordt gemaakt:

Google Analytics

Met Google Analytics worden bepaalde gegevens over uw gebruik van de website van de verantwoordelijke automatisch verzameld en opgeslagen met als doel de analyse van de website. Met name gaat het om gegevens zoals IP-adres, tijdstip van het bezoek, informatie over apparaat en browser en informatie over uw gebruik van de website van de verantwoordelijke. Deze gegevens worden gebruikt om gepseudonimiseerde gebruikersprofielen op te stellen, waarbij cookies worden gebruikt. Het IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevensverwerking voor Google Analytics vindt plaats op basis van een overeenkomst voor de verwerkingsopdracht die is gesloten die de verantwoordelijke is aangegaan met Google.

Voor een geoptimaliseerde marketing van de website heeft de verantwoordelijke de instellingen voor het delen van producten en diensten van Google ‘geactiveerd’. Hiermee heeft Google toegang tot het account voor Google Analytics en de daar verzamelde en opgeslagen gegevens en kan deze benutten voor de verbetering van diensten die Google levert. Ook hiervoor bestaat er een aanvullende overeenkomst tussen de verantwoordelijke en Google om deze informatie te delen. De verantwoordelijke heeft echter geen invloed op daaropvolgende verwerking van gegevens door Google.

Voor reclame- en analysedoeleinden is het door toepassing van de aanvullende functie van de zogenaamde double click-cookie mogelijk de browser van de gebruiker te herkennen bij een bezoek aan andere websites. Google gebruikt deze informatie om rapporten op te stellen over website-activiteiten en verdere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van de website.

Google reCAPTCHA

De verantwoordelijke maakt gebruik van Google reCAPTCHA als beveiliging tegen misbruik van webformulieren en spam afkomstig van zogenaamde bots. Voor dit programma verzamelt Google met name informatie over het IP-adres, tijdstip van het bezoek, de browser en over het gebruik van de website van de verantwoordelijke en voert een gebruiksanalyse voor de website uit door middel van een Java script en cookies. Hierbij wordt ook een evaluatie uitgevoerd van andere cookies die door diensten van Google in de browser van de gebruiker zijn opgeslagen. Persoonsgegevens uit de invoervelden van de webformulieren worden niet uitgelezen of opgeslagen.

Google web fonts

Voor een uniforme weergave van lettertypes wordt er op de website gebruik gemaakt van de zogenaamde web fonts van Google. De fonts van Google zijn lokaal geïnstalleerd. Er wordt geen verbinding gemaakt met de servers van Google.

YouTube video plug-in

Om bepaalde inhoud van derden te koppelen wordt via de YouTube video plug-in in de uitgebreide modus voor privacybescherming van de verantwoordelijke informatie verzameld (IP-adres, tijdstip van het bezoek, informatie over apparaat en browser) en doorgegeven aan Google die deze informatie verwerkt. Deze gegevens worden echter alleen verzameld als u een video afspeelt op YouTube.

Google Maps

Voor de visuele weergave van geografische informatie verzamelt Google Maps gegevens over het gebruik van de kaartfuncties. Deze informatie wordt doorgegeven aan Google die deze verwerkt. Het gaat met name om het IP-adres en locatiegegevens. Het doel is diensten en informatie voor een groter gebied beschikbaar te kunnen maken, waarbij de verantwoordelijke geen invloed heeft op de aansluitende gegevensverwerking door Google.

b) Matomo

Met de open source dienst voor webanalyse worden bepaalde gegevens over uw gebruik van de website van de verantwoordelijke automatisch verzameld en opgeslagen met als doel de analyse van de website. Met name gaat het om gegevens zoals IP-adres, tijdstip van het bezoek, informatie over apparaat en browser en informatie over uw gebruik van de website van de verantwoordelijke. Bij de analyse met Matoma wordt gebruik gemaakt van geanonimiseerde IP-adressen. Uw IP-adres wordt voor het begin van de analyse ingekort zodat het adres niet meer aan u toe te schrijven is. Het IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens. De gegevensverwerking voor Matomo vindt plaats op basis van een overeenkomst voor de verwerkingsopdracht.

De verantwoordelijke treedt uitsluitend op als host voor Matomo op daartoe bestemde servers zodat alleen de verantwoordelijke toegang heeft tot de gegevens van de analyse.

Verdere informatie over de voorwaarden voor gebruik van Matomo en de privacyverklaring vindt u op:  https://matomo.org/privacy/.
 

VI. Contact

1. Omvang van de verwerking

Als u bijvoorbeeld via e-mail contact opneemt met de verantwoordelijke, worden de persoonsgegevens die u hebt afgegeven, datum en het tijdstip van het bericht door de verantwoordelijke opgeslagen.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de communicatie tussen de betrokkene en de verantwoordelijke en worden niet doorgegeven aan derden.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Indien er sprake is van instemming, is art. 6 lid 1 sub a AVG de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens. In andere gevallen is art. 6 lid 1 sub f AVG de rechtsgrondslag, voor zover het gaat om de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van een overeenkomst gaat kan ook art. 6 lid 1 sub b AVG de rechtsgrondslag zijn.

3. Doel

De verwerking van persoonsgegevens die afkomstig zijn uit het contact vindt uitsluitend plaats voor de afhandeling van het contact en de beantwoording van uw vragen, maar ook om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de IT-systemen van de verantwoordelijke te beschermen.

4. Wissen en opslaan

De persoonsgegevens die verzameld zijn tijdens het contact worden gewist zodra zij niet meer nodig zijn om het doel te bereiken. Dit is het geval als het contact met u beëindigd en gebleken is dat alle vragen beantwoord zijn.

5. Mogelijkheid voor bezwaar

U hebt te allen tijde de mogelijkheid de instemming voor de verwerking van persoonsgegevens te herroepen. U kunt te allen tijde de opslag van uw persoonsgegevens herroepen, hoewel in dit geval de communicatie niet kan worden voortgezet. In een dergelijk geval worden alle persoonsgegevens gewist die voor het contact zijn opgeslagen.

VII. Nieuwsbrief

1. Omvang van de verwerking

De website van de verantwoordelijke biedt de mogelijkheid een gratis abonnement te nemen op een nieuwsbrief. Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief wordt in het venster voor de aanmelding informatie gevraagd over de persoon die de aanvraag doet.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de nieuwsbrieven van de verantwoordelijke te versturen aan de vermelde e-mailadressen en worden niet doorgegeven aan derden.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Indien er sprake is van instemming, is art. 6 lid 1 sub a AVG de rechtsgrondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens. In andere gevallen is art. 6 lid 1 sub f AVG de rechtsgrondslag.

3. Doel

De gegevens worden verzameld om het de verantwoordelijke mogelijk te maken een e-mail te versturen ter bevestiging (double opt-in) voordat de nieuwsbrieven worden verstuurd.

4. Wissen en opslaan

De gegevens die verzameld zijn om de nieuwsbrieven te kunnen versturen worden gewist zodra zij niet meer nodig zijn om het doel te bereiken, in dit geval het versturen van nieuwsbrieven. Als de aanmelding voor de nieuwsbrief niet wordt bevestigd (double opt-in), wordt het e-mailadres van de betrokkene onmiddellijk gewist, of blijft zo lang bewaard als het abonnement op de nieuwsbrief loopt.

5. Mogelijkheid voor bezwaar

De betrokkene kan het abonnement op de nieuwsbrief te allen tijde opzeggen. Iedere nieuwsbrief heeft een link voor de opzegging. Bovendien kan de betrokkene de opslag van zijn e-mailadres voor de versturing van de nieuwsbrief ten alle tijde met uitwerking voor de toekomst herroepen. Voor de herroeping bestaat geen vormvereiste.

VIII. CleverReach

1. Omvang van de verwerking

Voor de versturing van de nieuwsbrieven maakt verantwoordelijke gebruik van de diensten van CleverReach (een dienstverlening van CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstraße 43, D-26180 Rastede). De gegevens die de gebruiker vermeld heeft om de nieuwsbrief te kunnen ontvangen, worden binnen de Europese Economische Ruimte opgeslagen op de servers van CleverReach. De dienstverlening van CleverReach maakt een analyse mogelijk van het gedrag van de ontvangers van de nieuwsbrief. Zo kan worden vastgesteld hoe vaak zij op bepaalde links klikken en hoe vaak zij de nieuwsbrief openen. Verdere informatie over de analyse van gegevens omtrent de nieuwsbrief vindt u hier: https://www.cleverreach.com/en-de/newsletter-tool/newsletter-reporting/

2. Rechtsgrondslag

Art. 6, lid 1, sub a AVG is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens als de gebruiker bewust heeft ingestemd met de verwerking. In andere gevallen is art. 6 lid 1 sub f AVG de rechtsgrondslag.

3. Doel

Het doel van de dienstverlening van CleverReach is om via de nieuwsbrief informatie te versturen en door middel analyse de website en nieuwsbrief efficiënter te maken en verder te optimaliseren.

Het bovengenoemde doel is een gerechtvaardigd en zwaarwegend belang van de verantwoordelijke en de rechtsgrondslag voor de verwerking is art. 6 lid 1 sub f AVG.

4. Mogelijkheden voor bezwaar of verwijdering

Het bovengenoemde gebruik van de dienstverlening van CleverReach en de analyse die ermee gepaard gaat kan worden verhinderd door de nieuwsbrief op te zeggen. Hiertoe stelt de verantwoordelijke in iedere nieuwsbrief een link ter beschikking.

IX. Gegevens over bestellingen, registratie en uitvoering van de overeenkomst

1. Omvang van de gegevensverwerking

De verantwoordelijke biedt de gebruikers van de website de mogelijkheid zich onder vermelding van persoonsgegevens te registreren, aan te melden, bestellingen te plaatsen of, bijvoorbeeld, stadsrondleidingen of tickets te boeken. De gegevens worden ingevoerd in een dialoogvenster en doorgegeven aan de verantwoordelijke die de informatie vervolgens opslaat. Hierbij wordt informatie verzameld over, bijvoorbeeld, geslacht, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel ook een afwijkend leveradres en betaalinformatie. De persoonsgegevens die in het dialoogvenster worden vermeld, worden alleen aan derden doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de uitvoering en afsluiting van een overeenkomst. Dit kan plaatsvinden via ticket2go, een dienst van Ticket 24 GmbH (directie: Florian Zängler, Marcel Kreutze, Ole Weber) Bollmannsweg 27d, D-26125 Oldenburg, tel.: +49 (0) 441 5597867 -0 , e-mail: kontakt@ticket24.de. Verdere informatie over de gegevensverwerking door ticket2go vindt u op: www.ticket2go.de Bovendien kunnen de bestelgegevens (naam en besteladres) worden doorgegeven aan de vervoerder en de betaalgegevens aan de aanbieder van betalingsdiensten.

2. Rechtsgrondslag voor de verwerking

Indien de gebruiker geeft ingestemd met de verwerking van de gegevens, is art. 6 lid 1 sub a AVG de rechtsgrondslag. Voor zover de registratie dient voor de uitvoering van precontractuele maatregelen of de uitvoering van een overeenkomst tussen verantwoordelijke en betrokkene is ook art. 6 lid 1 sub AVG de rechtsgrondslag.

3. Doel van de gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverwerking als onderdeel van bestellingen, boekingen en registraties is voor eerst de uitvoering van precontractuele maatregelen en vervolgens de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met de gebruiker. De gegevens worden verzameld om te weten te komen wie de (in eerste instantie mogelijke) partner is, voor de totstandkoming, structurering, uitvoering en wijziging van een contractuele relatie met de betrokkene, voor de controle van de opgegeven informatie op plausibiliteit en voor het contact. Naam en adres worden opgevraagd om vast te stellen wie de contractuele partner is en aan wie de verantwoordelijke moet leveren en met wie hij moet afrekenen. De contactgegevens worden opgevraagd om de verantwoordelijke informatie te verschaffen voor de uitvoering van de overeenkomst.

4. Opslag, mogelijkheden voor bezwaar of verwijdering

De persoonsgegevens die verzameld worden voor de bestelling of registratie, worden gewist zodra zij niet meer nodig zijn om het doel te bereiken. Dit geldt als de gegevens die verzameld zijn tijdens de registratieprocedure ter motivering en uitvoering van een overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen niet langer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De registratie als stamklant kan echter te allen tijde worden beëindigd, waarbij een volledige verwijdering van de gegevens alleen dan mogelijk is als er geen contractuele of wettelijke verplichtingen een verwijdering onmogelijk maken.

5. overdracht van uw persoonlijke gegevens aan de transportdienstverlener (DHL)

Om uw bestelde producten naar u te verzenden, geven wij uw verzendgegevens door aan de transportdienstverlener DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn) conform art. 6 lid 1 letter b DSGVO. Als u tijdens het bestelproces uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, geven wij uw contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres) conform art. 6 lid 1 letter a DSGVO vóór de levering van de goederen ook door aan DHL om een afleverdatum te coördineren of om u op de hoogte te stellen van de levering. Uw toestemming kunt u te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen bij de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of bij de transportdienstverlener DHL.

X. Aanwezigheid op de sociale media - algemeen

Bij een bezoek aan onze sites op de sociale media worden uw gegevens automatisch verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. De gegevens worden gebruikt om geanonimiseerde gebruikersprofielen te benutten, om reclameboodschappen op en buiten de platformen voor sociale media te tonen. Om uw vermoedelijke interesses vast te kunnen stellen en vast te leggen, maken wij doorgaans gebruik van cookies. Gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van gegevens door de exploitanten van een platform voor sociale media, mogelijkheden contact op te nemen en over uw rechten en mogelijke instellingen ter bescherming van de privésfeer vindt u in de privacyverklaring van de aanbieders van sociale media hierna.

Facebook

Dit is een dienst van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland (‘Facebook Ireland’). Als u gebruik maakt van onze Facebook-site worden de gegevens gewoonlijk doorgegeven aan een server van Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA om daar te worden opgeslagen. De Europese Commissie is van mening dat er in de Verenigde Staten geen sprake is van privacybescherming op Europees niveau en er is dan ook geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking berust op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking naar aanleiding van het gebruik van onze fanpage op Facebook vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gemeenschappelijke verantwoordelijken volgens art. 26 AVG. Verdere informatie en de privacyverklaring vindt u hier: www.facebook.com/about/privacy/. Verdere informatie over Insights-gegevens vindt u hier: www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Instagram

Dit is een dienst van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland (‘Facebook Ireland’). Als u gebruik maakt van onze Facebook-site worden de gegevens gewoonlijk doorgegeven aan een server van Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA om daar te worden opgeslagen. De Europese Commissie is van mening dat er in de Verenigde Staten geen sprake is van privacybescherming op Europees niveau en er is dan ook geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking berust op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. De gegevensverwerking naar aanleiding van het gebruik van onze fanpage op Facebook vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gemeenschappelijke verantwoordelijken volgens art. 26 AVG. Verdere informatie en de privacyverklaring vindt u op: help.instagram.com/519522125107875. Verdere informatie over Insights-gegevens vindt u hier: www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

YouTube

Dit is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (‘Google’). Als u gebruik maakt van onze YouTube-site worden de gegevens gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA om daar te worden opgeslagen. De Europese Commissie is van mening dat er in de Verenigde Staten geen sprake is van privacybescherming op Europees niveau en er is dan ook geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking berust op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Verdere informatie en de privacyverklaring vindt u hier: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Twitter

Dit is een dienst van Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland (‘Twitter’). Als u gebruik maakt van onze site op Twitter worden de gegevens gewoonlijk doorgegeven aan een server van Twitter, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA om daar te worden opgeslagen. De Europese Commissie is van mening dat er in de Verenigde Staten geen sprake is van privacybescherming op Europees niveau en er is dan ook geen adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie. Onze samenwerking berust op de standaardclausules inzake gegevensbescherming van de Europese Commissie. Verdere informatie en de privacyverklaring vindt u hier: https://twitter.com/en/privacy

XI. Sollicitatieprocedure

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens die sollicitanten hebben verstrekt ter afwikkeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch plaatsvinden. In het geval dat een sollicitant een arbeidsovereenkomst wordt aangeboden, worden de verstrekte gegevens overeenkomstige de wettelijke bepalingen opgeslagen om de arbeidsovereenkomst tot stand te brengen. Als er tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en sollicitant geen arbeidsovereenkomst tot stand komt, worden de documenten voor sollicitatie binnen 10 weken na kennisgeving van de afwijzing automatisch gewist, voor zover er geen gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke het wissen verhinderen (bijvoorbeeld, bewijslast in procedures op grond van de Algemene wet gelijke behandeling).

XII. Rechten van de betrokkene

Voor wat betreft de verwerking van zijn persoonsgegevens heeft de betrokkene ten opzichte van de verantwoordelijke de volgende rechten:

1. Recht op bevestiging

Het recht op bevestiging dat gegevens die u betreffen verwerkt mogen worden.

2. Recht op informatie

Het recht te worden geïnformeerd over persoonsgegevens en op de volgende informatie over:

a. de doeleinden voor de verwerking;

b. de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;

c. de ontvangers of categorieën ontvangers die inzage hebben in de persoonsgegevens of nog inzage zullen krijgen, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

d. de geplande bewaartermijnen van de persoonsgegevens indien mogelijk of, indien dit niet mogelijk is, over de criteria voor de vaststelling van deze termijnen;

e. het recht op correctie of wissen van persoonsgegevens of ook op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht van bezwaar tegen deze verwerking;

f. het recht op beroep bij een toezichthoudende instantie;

g. het recht op informatie over de herkomst van de gegevens als de persoonsgegevens niet afkomstig zijn van de betrokkene;

h. het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profiling volgens art. 22 leden 1 en 4 AVG en, tenminste in deze gevallen, duidelijke informatie over de gevolgde logica, reikwijdte en nagestreefde uitwerkingen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene.

Verder heeft de betrokkene het recht geïnformeerd te worden of persoonsgegevens werden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie. Voor zover dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht geïnformeerd te worden of passende garanties in samenhang met het doorgeven van gegevens.

De betrokkene heeft het recht op een afschrift van de persoonsgegevens die de basis vormen voor de verwerking, voor zover de inhoud ervan niet van invloed is op de rechten en vrijheden van anderen.

3. Recht op correctie

De betrokkene heeft het recht van de verantwoordelijke een onmiddellijke correctie van de persoonsgegevens te verlangen wanneer deze niet correct blijken te zijn. Rekening houdende met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene het recht te verlangen dat onvolledige persoonsgegevens worden aangevuld, ook met een aanvullende verklaring.

4. Recht op wissen (‘het recht te worden vergeten’)

De betrokkene kan van de verantwoordelijke de onmiddellijke verwijdering van zijn persoonsgegevens verlangen. De verantwoordelijke moet hieraan gehoor geven, mits een van de volgende redenen van toepassing is en de verwerking niet noodzakelijk is:

a. De persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of op enige andere wijze werden verwerkt.

b. De betrokkene herroept zijn toestemming waarop de verwerking overeenkomstig art. 6, lid 1, sub a of art. 9, lid 2, sub a AVG was gebaseerd en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.

c. de betrokkene tekent bezwaar aan volgens art. 21, lid 1 AVG tegen de verwerking en er bestaan geen zwaarwegende gerechtvaardigde redenen voor de verwerking, of hij tekent bezwaar aan tegen de verwerking volgens art. 21, lid 2 AVG.

d. Er heeft een onrechtmatige verwerking plaatsgevonden van de persoonsgegevens.

e. Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk ter vervulling van een wettelijke verplichting onder de wetgeving van de Unie of van het recht van de lidstaten waaraan die verantwoordelijke is onderworpen.

f. De persoonsgegevens werden geregistreerd met betrekking tot de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij volgens artikel. 8, lid 1 AVG.

Als de verantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en hij volgens het bovenstaande verplicht is deze te wissen, neemt hij, rekening houdende met de beschikbare technologie en kosten voor implementatie, passende maatregelen, ook van technische aard, om de personen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking en die de persoonsgegevens verwerken te informeren dat de betrokkene het wissen heeft verlangd van alle links naar deze persoonsgegevens of van alle kopieën of replica's van deze persoonsgegevens.

5. Recht op beperking van de verwerking

De betrokkene heeft het recht van de verantwoordelijke beperking van de verwerking te verlangen als er aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan:

a. de betrokkene bestrijdt juistheid van de persoonsgegevens, de periode voor de beperking van de verwerking moet de verantwoordelijke in staat stellen de persoonsgegevens op juistheid te controleren;

b. de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene wijst verwijdering van de persoonsgegevens af en verlangt in plaats daarvan een beperking van het gebruik van zijn persoonlijke gegevens;

c. de verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar de betrokkene heeft deze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of

d. de betrokkene heeft bezwaar aangetekend tegen de verwerking volgens art. 21 lid 1 AVG en het staat nog niet vast of de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke opwegen tegen die van de betrokkene.

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

De betrokkene heeft het recht zijn persoonsgegevens, die hij ter beschikking heeft gesteld van de verantwoordelijke, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen. Hij of zij heeft ook het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke door te geven, zonder dat de eerste verantwoordelijke aan wie de gegevens ter beschikking werden gesteld, dit belemmert, voor zover

a. de verwerking plaatsvindt op basis van instemming volgens art. 6 lid 1 sub a of art. 9 lid 2 sub a AVG of op basis van een overeenkomst volgens art. 6 lid 1 sub b AVG en

b. de verwerking plaatsvindt met behulp van geautomatiseerde procedures.

Bij de uitoefening van het recht op overdraagbaarheid van gegevens volgens lid 1 heeft de betrokkene het recht te verlangen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene op de andere verantwoordelijke worden overgedragen, voor zover dit technisch haalbaar is en dit niet van invloed is op de rechten en vrijheden van anderen.

7. Recht van beroep

a. Om redenen die verbonden zijn met de eigen situatie heeft de betrokkene te allen tijde  het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens volgens art. 6 lid 1 sub e of f AVG. Dit geldt ook voor profilering die berust op deze bepalingen. De verantwoordelijke verwerkt niet langer de persoonsgegevens, tenzij hij of zij dwingende redenen ter bescherming van de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of de verwerking heeft tot doel het instellen, uitoefenen en verdedigen van rechtsvorderingen.

b. Als er persoonsgegevens worden verwerkt om direct mailings te versturen, heeft de betrokken persoon het recht te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens met het doel bezwaar aan te tekenen tegen dit soort reclame, dit geldt ook voor profileren, voor zover deze verband houdt met de direct mailings.

c. Als de betrokkene bezwaar aantekent tegen de verwerking met als doel direct mailings, worden de persoonsgegevens die niet langer voor dit doel verwerkt.

d. De betrokkene heeft het recht om redenen die voortvloeien uit een bijzondere situatie bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens als die volgens art. 89 lid 1 AVG plaatsvindt voor wetenschappelijk, historisch onderzoek of statistisch onderzoek, tenzij de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een opdracht die van openbaar belang is.

8. Geautomatiseerde besluitvorming in afzonderlijke gevallen, met inbegrip van profiling

a. De betrokkene heeft het recht niet onderworpen te zijn aan een besluitvorming die uitsluitend berust op geautomatiseerde gegevensverwerking, met inbegrip van profiling, die een rechtelijke uitwerking heeft of die in een soortgelijke wijze van aanzienlijke invloed is, tenzij de besluitvorming noodzakelijk is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke, op grond van rechtsvoorschriften uitgevaardigd door de Europese Unie of de lidstaten, waaraan de verantwoordelijke onderworpen is en deze rechtsvoorschriften bevatten passende maatregelen ter bescherming van de rechten en vrijheden en van de gerechtvaardigde belangen van de betrokkene, of ze heeft plaatsgevonden met de uitdrukkelijke instemming van de betrokkene.

b. Als het besluit voor de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst tussen de betrokkene en verantwoordelijke nodig is of genomen wordt met de uitdrukkelijke instemming van de betrokkene, neemt de verantwoordelijke passende stappen om de rechten en vrijheden als ook de gerechtvaardigde belangen van de betrokkenen te verzekeren, waarbij tenminste en minste het recht hoort om de tussenkomst van een verantwoordelijke persoon te verkrijgen, zijn standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.

9. Recht op herroepen van een toestemmingsverklaring voor de verwerking van persoonsgegevens

Iedereen wiens persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht een toestemmingsverklaring voor de verwerking van persoonsgegevens te herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking op grond van instemming tot aan het moment van herroeping blijft daarbij onverlet.

10. Recht van bezwaar

Betrokkenen die van oordeel zijn dat de verwerking strijdig is met de voorschriften van de gegevensbescherming, hebben het recht van bezwaar bij een toezichthoudende autoriteit, met name een autoriteit in de lidstaat waar zij hun woonplaats of werkplek hebben of waar de inbreuk zou zijn begaan. Het recht van bezwaar laat verdere administratieve of gerechtelijke beroepsprocedures onverlet.